ALGEMENE VOORWAARDEN van NDB bouw:

 

Onderstaande aanduidingen worden voor de toepassing van deze

algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:

1.1 AV: Algemene voorwaarden

1.2 Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon (man/vrouw) of rechtspersoon die in het kader van de

uitoefening van zijn (haar) beroep of bedrijf op zich neemt werkzaamheden uit te voeren zoals horizontaal/

verticaal transport, takelen, slepen of vervoeren, dan wel personeel, materieel of ruimte ter

beschikking te stellen of welke andere daarmee verband houdende prestatie dan ook te verrichten, één

en ander in de ruimste zin van het woord;

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (man/vrouw) of rechtspersoon die bij de opdracht wederpartij

van opdrachtnemer is;

1.4 Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever;

1.5 Opdracht: iedere overeenkomst met opdrachtnemer in het kader van de

uitoefening van zijn (haar) beroep of bedrijf;

1.6 Materieel: materieel ten behoeve van horizontaal- en verticaal transport en de daarbij behorende

gereedschappen, andere voertuigen en/of gereedschappen die door opdrachtnemer bij de uitvoering

van de opdracht worden gebruikt c.q. aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld;

1.7 Verticaal transport: het verticaal verplaatsen van vrij hangende of geleide lasten dan wel personen

met een werktuig, niet zijnde een personenlift;

1.8 Vergoeding: de tussen partijen overeengekomen vergoeding voor de opdracht hetgeen kan zijn een

vaste prijs voor de opdracht dan wel een uur-, dag-, week- of maandtarief;

1.9 Reclames: alle grieven van opdrachtgever over de uitvoering van de opdracht;

1.10 Overmacht (’niet-toerekenbare tekortkoming’): alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer

van opdrachtnemer liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van opdrachtnemer geen

uitvoering van de opdracht kan worden verlangd;

1.11 Schriftelijk: per post of per telefax;

1.12 Vakbekwaam: volgens het minimaal van toepassing zijnde TCVT-schema van vakbekwaamheid

opgeleid.

2. Toepasselijkheid, conversie en uitleg

2.1 Deze AV zijn van toepassing op alle offertes van opdrachtnemer, alle opdrachten, alsmede alle

daarop voortbouwende of daaruit voortvloeiende verbintenissen, van welke aard dan ook.

2.2 Indien door opdrachtgever algemene voorwaarden worden gehanteerd die op de opdracht van

toepassing zouden kunnen zijn, prevaleren de AV, ook indien de voorwaarden van opdrachtgever een

soortgelijke prevalentiebepaling bevatten.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de AV van toepassing

zijn.

2.3 Van deze AV (en dus ook van het bepaalde in 2.1 en 2.2) kan slechts bij schriftelijke, door partijen

getekende overeenkomst worden afgeweken. Indien in een dergelijk geval op één of meer punten van

deze AV wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen daarvan onverkort van kracht.

2.4 Deze AV komen in de plaats van eventueel eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden

en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Wanneer deze AV worden gewijzigd, maakt

de gewijzigde versie na toezending deel uit van elke tussen partijen bestaande overeenkomst, tenzij

opdrachtgever binnen zeven dagen na ontvangst van de gewijzigde versie opdrachtnemer schriftelijk te

kennen geeft niet met de gewijzigde versie akkoord te gaan.

2.5 De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een deel van de opdracht en/of deze AV laat de geldigheid

van het overige deel van de opdracht en/of deze AV onverlet. In plaats van het (ver)nietig(d)e deel geldt

alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen

overeengekomen zouden zijn indien zij de (ver)nietig(baar)heid gekend zouden hebben.

2.6 De opschriften (’kopjes’) boven de onderscheiden bepalingen van deze AV zijn uitsluitend toegevoegd

om reden van overzichtelijkheid en hebben geen betekenis voor de interpretatie daarvan.

3. Totstandkoming en (wijziging van) inhoud van opdracht

3.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Een opdracht komt tot stand door de aanvaarding door opdrachtgever van een van opdrachtnemer

afkomstige offerte, dan wel door de aanvaarding door opdrachtnemer van een verzoek tot het

aangaan van een opdracht. De inhoud en de aanvaarding van de opdracht dienen door partijen schriftelijk

te worden vastgelegd.

3.3 Op eventuele wijzigingen van en/of aanvullingen op de opdracht is het bepaalde in 3.1 en 3.2 van

overeenkomstige toepassing.

3.4 De werking van artikel 7:404 BW - over persoonlijke uitvoering van de opdracht - en artikel 7:407

lid 2 BW - over hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van meerdere opdrachtnemers - wordt uitgesloten.

4. Algemene verplichting van opdrachtgever ten aanzien van terreinen

Opdrachtgever draagt er (preventief) zorg voor dat de terreinen goed zijn te bereiken en te berijden, bij

gebreke waarvan wordt verwezen naar het bepaalde in I.8.3.

5. Uitvoering van opdracht door derden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft opdrachtnemer te allen tijde het recht de opdracht

geheel of gedeeltelijk door een derde of derden te laten uitvoeren, in welk geval deze AV ook ten aanzien

van bedoelde derde(n) van kracht zullen zijn. Daartoe dient opdrachtnemer te bewerkstelligen dat de

toepasselijkheid van deze AV door deze derde(n) wordt aanvaard.

6. Annulering van opdracht door opdrachtgever

Indien opdrachtgever de opdracht annuleert kan opdrachtnemer de als gevolg

daarvan aantoonbaar ontstane kosten dan wel het als gevolg van de annulering aantoonbaar ontstane

omzetverlies ten laste brengen van opdrachtgever.

Annuleren van de opdracht minimaal 48 uur van tevoren.

-Bij annulering voor 17:00 uur de dag ervoor wordt 50% van gemaakte onkosten en omzetverlies

in rekening gebracht.

-Bij annulering na 17:00 uur de dag ervoor wordt 75% van gemaakte onkosten en omzetverlies in

rekening gebracht.

-Bij annulering op de dag zelf word 100% van gemaakte onkosten en omzetverlies in rekening gebracht.

7. Opschorting en (tussentijdse) beëindiging van opdracht door opdrachtnemer

7.1 Opdrachtnemer zal de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang kunnen opschorten

indien:

a) opdrachtnemer c.q. diens personeel of andere hulppersonen bij de uitvoering van de opdracht (dreigen

te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen, daaronder begrepen doch

niet beperkt tot asbest;

b) de situatie op de werkplek niet voldoet aan de arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving;

c) de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte hijsgereedschappen van opdrachtgever niet aan de

wettelijke eisen voldoen;

d) bij de uitvoering van de opdracht sprake is van een zodanige windsnelheid in de omgeving van het

materieel dat opdrachtnemer is genoodzaakt deze, hetzij conform de voorschriften van de fabrikant,

hetzij conform NEN 2024 en 2026 en/of de hijstabel, buiten bedrijf te stellen.

7.2 Indien de aldus opgeschorte werkzaamheden niet binnen vierentwintig uur kunnen worden hervat,

zal opdrachtnemer gerechtigd zijn de opdracht onmiddellijk tussentijds te beëindigen, zonder deswege

tot enigerlei schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden.

7.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal gedurende de duur van de opschorting het overeengekomen

tarief onverminderd zijn verschuldigd, totdat de overeengekomen werkzaamheden kunnen

worden hervat. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal deze ook zijn verschuldigd indien

opdrachtnemer de opdracht conform het in dit artikel bepaalde tussentijds beëindigt. In het geval

een vaste prijs is overeengekomen, wordt bij overschrijding van de geplande tijd de hieromtrent in het

contract overeengekomen vergoeding gehanteerd.

8. Vergoeding

8.1 Opdrachtnemer stelt voor iedere opdracht afzonderlijk een vergoeding vast. De vergoeding luidt

exclusief BTW. Deze vergoeding is uitsluitend bedoeld als vergoeding voor de door opdrachtnemer

ondernomen prestatie met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten.

8.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vallen onder de vergoeding niet heffingen van overheidsof

andere instanties zoals ter zake van invoerrechten, accijnzen, boeten, enz. noch bijkomende kosten

voor politiebegeleiding dan wel particuliere begeleiding, afzettingsmateriaal of andere voorgeschreven

verplichtingen waaronder tevens begrepen het stellen van garanties of zekerheden.

8.3 Indien blijkt dat de terreinen niet goed te bereiken of te berijden zijn, heeft opdrachtnemer het

recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen met de als gevolg daarvan gemaakte

meerkosten.

9. Betaling

9.1 Tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen dient betaling binnen dertig dagen

na factuurdatum in Euro’s te geschieden ofwel à contant ten kantore van opdrachtnemer ofwel op

een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling

de datum van creditering van de betreffende rekening.

9.2 Verrekening of inhouding op facturen, op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

9.3 Indien betaling niet binnen de in 9.1 bedoelde termijn volledig heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever

van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag, volgende op het verstrijken van de betalingstermijn

is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist, een rentevergoeding

van 1,5% per maand, gedeelte van de maand daaronder begrepen, over het openstaande

bedrag verschuldigd.

9.4 Indien opdrachtgever in verzuim is, komen, na schriftelijke ingebrekestelling door opdrachtnemer,

voorts te zijnen laste alle schaden en kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de invordering

vallende. De buitengerechtelijke incassokosten zijn tenminste gelijk aan het door de Nederlandse

Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief over het verschuldigde bedrag. Onder de gerechtelijke

kosten zijn begrepen de kosten van rechtskundige bijstand.

9.5 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever betaling vooraf of genoegzame zekerheid

voor het nakomen van diens verplichtingen te verlangen. Indien opdrachtgever niet terstond aan

een daartoe strekkend verzoek van opdrachtnemer voldoet, is deze gerechtigd zijn werkzaamheden

op te schorten c.q. af te breken.

10. Reclames en verval van rechten van opdrachtgever

10.1 Indien de opdracht (mede) de ter beschikkingstelling van het materieel of ruimten omvat, dient

opdrachtgever terzake eventueel waarneembare gebreken terstond bij opdrachtnemer te reclameren

en zulks nadien omgaand schriftelijk aan opdrachtnemer te bevestigen, bij gebreke waarvan eventuele

gebreken bij terugneming door opdrachtnemer geacht worden te zijn ontstaan gedurende de tijd van

de ter beschikkingstelling aan opdrachtgever.

10.2 Reclames ter zake van de uitvoering van de opdracht dienen met bekwame spoed schriftelijk en

deugdelijk gemotiveerd doch uiterlijk binnen dertig werkdagen na het einde van de uitvoering van de

opdracht bij opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht

de opdracht te hebben goedgekeurd.

10.3 Elk recht van opdrachtgever terzake de opdracht vervalt in ieder geval indien hij niet binnen

één jaar na het einde van de uitvoering van de opdracht een vordering tegen opdrachtnemer heeft

ingesteld.

11. Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer die valt buiten en boven de

dekking van de door opdrachtnemer te sluiten verplichte verzekering, wordt hierbij uitgesloten, behoudens

in geval van opzet of grove schuld van opdrachtnemer zelf. De aansprakelijkheid voor personeel

van opdrachtnemer en andere hulppersonen, voor zover vallend buiten en boven de dekking van

voormelde verplichte verzekering, wordt hierbij volledig uitgesloten.

11.2 Met uitzondering van de schade, die valt onder de dekking van de verzekering terzake de (wettelijke)

aansprakelijkheid jegens derden, alsmede de schade als gevolg van opzet of grove schuld van

opdrachtnemer zelf, komen alle schaden, kosten en andere nadelen veroorzaakt door, voorgevallen

bij of op enigerlei wijze verband houdende met de uitvoering van de opdracht door wie dan ook (daaronder

begrepen opdrachtnemer zelf, diens personeel en verdere hulppersonen) aan welke personen

(daaronder begrepen opdrachtnemer zelf, diens personeel en verdere hulppersonen) of zaken ook

toegebracht, ten laste van opdrachtgever, zulks evenwel met uitzondering van schade aan het materieel,

veroorzaakt gedurende de bediening door opdrachtnemer zelf, diens personeel en/of verdere

hulppersonen. Indien opdrachtnemer echter bewijst dat de schade aan het in zijn bezit zijnde materieel

is veroorzaakt uitsluitend door de schuld van opdrachtgever en/of diens personeel, komt deze ten

laste van opdrachtgever.

11.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor mogelijke gevolg- of bedrijfsschade als gevolg van

een eventuele tekortkoming in de nakoming van de opdracht, behoudens indien en voor zover deze

schade valt onder de dekking van de verzekering.

11.4 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer terzake de in 11.2 en 11.3 genoemde schade volledig

te vrijwaren voor aanspraken van derden.

11.5 De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmede

corresponderende verplichting van opdrachtgever tot vrijwaring zal ook gelden ten gunste van het

personeel van opdrachtnemer en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder zijn directie bij de

uitvoering van de opdracht betrokken zijn, alsmede voor eventueel door opdrachtnemer ingeschakelde

adviseurs.

12. Overmacht

12.1 Onder overmacht worden in ieder geval begrepen: werkstaking, praktische onmogelijkheid of

ernstige bezwaarlijkheid van vervoer van het onder de opdracht begrepen materieel, het in gebreke

zijn c.q. blijven van leveranciers van opdrachtnemer, calamiteiten bij opdrachtnemer zoals brand,

bovenmatig ziekteverzuim van personeel, werkstaking, verkeersbelemmeringen en belemmerende

weersomstandigheden.

12.2 In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke

tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder

dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn.

13. Geschillen

13.1 Op alle verbintenissen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden berecht door de

bevoegde Nederlandse rechter.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR UITSLUITEND BEMANDE VERHUUR

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing in geval van uitsluitend bemande verhuur.

1. Verplichtingen van opdrachtgever De situatie op het terrein dient zodanig te zijn dat het materieel

goed en veilig kan worden opgesteld, bij gebreke waarvan wordt verwezen naar en gelden de bepalingen

zoals gesteld in I. 8.3 en II.2.1 en II.2.2.

2. Rechten van opdrachtnemer

2.1 Mocht de gesteldheid der terreinen van zodanige aard zijn dat de uitvoering van de opdracht niet

dan met groot risico voor het materieel en verdere gereedschappen en/of het personeel of andere

hulppersonen van opdrachtnemer zou kunnen geschieden, zulks ter beoordeling van laatstgenoemde,

dan heeft opdrachtnemer het recht de opdracht onuitgevoerd te laten en het materieel naar zijn bedrijf

terug te laten keren. 2.2 In geval van het staken van de opdracht als gevolg van de in dit artikel omschreven

omstandigheden heeft opdrachtnemer recht op een schadevergoeding ter hoogte van de

door opdrachtnemer aantoonbaar geleden schade c.q. meerkosten.

2.3 Opdrachtnemer is gerechtigd ander voor het doel geschikt materieel af te leveren dan met opdrachtgever

is overeengekomen, mits het materieel inzetbaar is door opdrachtgever.

3. Verplichtingen van opdrachtnemer

3.1 Opdrachtnemer is gehouden het in de opdracht begrepen materieel, in goede staat, en het daarin

begrepen personeel, op de overeengekomen tijd en plaats aan opdrachtgever ter beschikking te stellen.

Indien de opdracht (mede) betrekking heeft op het ter beschikking stellen van ruimte(n) dien(t)en

deze op de overeengekomen tijd voor opdrachtgever beschikbaar te zijn. 3.2 Opdrachtnemer is gehouden

de (wettelijke) aansprakelijkheid jegens derden ter zake van schade door en met bij de opdracht

gebruikte kranen te verzekeren, ook ten behoeve van opdrachtgever. Deze verplichting tot verzekering

houdt niet in een verplichting tot verzekeren van de last noch van de kraan zelf.

VERHUURVOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- AV: de onderhavige algemene voorwaarden;

- Dagen: alle kalenderdagen;

- Machine(s): Minihijskranen en alle andere machines en/of materialen die door; - NDB bouw

krachtens overeenkomst aan een huurder worden verhuurd;

- Huurder: Ieder die met NDB bouw een overeenkomst sluit als bedoeld onder

artikel 2;

- Overeenkomst: ieder onder artikel 2 bedoelde overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze AV zijn van toepassing op alle Overeenkomsten van huur en verhuur die worden aangegaan door

NDB bouw voorzover zij daarbij als verhuurder optreedt.

Artikel 3. Huurperiode en huurprijzen

3.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor perioden van dagen, weken en/of maanden, tenzij

anders is overeengekomen.

3.2 Indien Huurder geen gebruik maakt van de Machine komt dit voor zijn risico en heeft derhalve geen

invloed op zijn betalingsverplichtingen, tenzij deze verhindering van onredelijk lange duur is, zulks ter

beoordeling van NDB bouw het gevolg is van een omstandigheid waaraan NDB bouw een verwijt kan worden gemaakt.

3.3 Huurprijzen zijn de prijzen exclusief BTW en bijkomende kosten (waaronder transport) van NDB bouw

 volgens de door haar gehanteerde prijslijsten.

3.4 De door de huurder verschuldigde huursom wordt berekend vanaf de dag waarop de machine

is verhuurd tot en met de beëindigingsdatum, zijnde de dag waarop de machine ingevolge artikel 6.1

wordt teruggebracht of opgehaald.

3.5 Wordt een machine eerder dan overeengekomen afgemeld, dan is de huurprijs voor deze kortere

periode verschuldigd, zonder berekening van de eventuele prijskorting voor de eerder overeengekomen

langere huurperiode.

Artikel 4. Aanvang Overeenkomst

4.1 Aflevering vindt plaats door ter beschikkingstelling van de Machine aan Huurder op een door Huurder

duidelijk omschreven locatie. Huurder en NDB bouw spreken bij aanvang

van de Overeenkomst af of de aan- en afvoer van de Machine door NDB bouw

dan wel door Huurder zelf zal worden geregeld. De kosten voor aan- en afvoer van de Machine komen

voor rekening van Huurder.

4.2 Huurder garandeert een goede toegankelijkheid van de in lid 1 genoemde lokatie voor het betreffende

transportmiddel. Als door onvoldoende bereikbaarheid van deze lokatie de Machine niet kan

worden afgeleverd, heeft NDB bouw het recht deze rit en gederfde huur bij Huurder

in rekening te brengen.

4.3 NDB bouw bepaalt de exacte plaats waar de Machine wordt neergezet.

4.4 NDB bouw is gerechtigd een andere Machine af te leveren dan door Huurder

is gehuurd, mits deze andere Machine geacht wordt bruikbaar te zijn voor Huurder. NDB bouw

is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit eigenschappen die eigen

zijn aan de andere Machine. Huurder stelt NDB bouw immer in de gelegenheid de

afgeleverde Machine op een later tijdstip om te ruilen voor de overeengekomen Machine.

4.5 Huurder tekent het bij aflevering te overhandigen ontvangstrapport voor juiste en volledige aflevering

en voor de staat van de Machine. Indien aflevering plaatsvindt bij afwezigheid van Huurder wordt

een ontvangstrapport achtergelaten bij de Machine. Huurder dient aan de hand van dit rapport de

Machine te controleren en verschillen direct telefonische te melden bij NDB bouw.

Indien Huurder het ontvangstrapport niet vóór aanvang van de werkzaamheden ondertekend retourneert,

verklaart Huurder zich automatisch akkoord met de juiste aflevering en staat de Machine en met

de inhoud van het ontvangstrapport.

Artikel 5. Gebruik

5.1 Zodra de Machine ter beschikking is gesteld aan Huurder is hij volledig verantwoordelijk en

aansprakelijk voor de in huur genomen Machine en is het gebruik ervan voor zijn rekening en risico.

Huurder zal als een goed huisvader zorg dragen voor de Machine en deze op doeltreffende wijze beveiligen.

5.2 Huurder zal de Machine op deskundige wijze gebruiken, slechts conform het doel waarvoor deze

is gemaakt. Indien aan het gebruik door Huurder bepaalde risico’s verbonden zijn, is Huurder verplicht

NDB bouw hiervan bij aanvang van de Overeenkomst schriftelijk in kennis te stellen.

5.3 Gedurende de huurperiode is Huurder verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en

andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen.

Huurder vrijwaart NDB bouw voor alle schade voortvloeiende uit het niet door

Huurder in acht nemen van deze voorschriften. Huurder dient zelf zorg te dragen voor vergunningen,

rijbewijzen, e.d., benodigd voor het gebruik van de Machine. Eventuele kosten die daarmee samenhangen

zijn voor rekening van Huurder.

5.4 Het is de Huurder is niet toegestaan:

a. de Machine naar een andere lokatie te vervoeren of voor een ander werk te gebruiken.

b. aan de Machine reparaties uit te voeren dan wel vervangende onderdelen en/of andere veranderingen

aan te brengen aan de Machine, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van

NDB bouw en het gestelde in artikel 5.5 en 5.6. de Machine onder te verhuren, te

verpanden, te bezwaren of op enigerlei andere wijze aan een derde ter beschikking te stellen.

5.5 Huurder zal de Machine van brandstof voorzien, eventuele accu’s opladen en de Machine regelmatig

reinigen.

5.6 Huurder zal dagelijks:

a. de Machine controleren op juiste werking.

b. het niveau van de smeerolie, koelvloeistof, antivries, accuwater, hydraulische olie,

remvloeistof en eventuele andere vloeistoffen controleren en zo nodig bijvullen conform de voorschriften.

c. de banden of rupsen controleren op goede conditie en spanning. Huurder brengt de banden of

rupsen indien nodig op de voorgeschreven spanning.

d. de conditie van de diverse vloeistofsystemen van de Machine, zoals slangen en koppelingen, inspecteren.

5.7 Bij diefstal van de Machine of bij het constateren van schade, dreigende schade of enig defect aan

de Machine, is Huurder verplicht NDB bouw onverwijld op de hoogte te stellen.

In geval van diefstal is Huurder verplicht direct aangifte te doen bij de politie. Indien NDB bouw

enige schade lijdt als gevolg van het niet nakomen van deze meldingsverplichting is

Huurder voor deze schade aansprakelijk.

5.8 Huurder is verplicht op verzoek van NDB bouw de Machine voor inspectie en/

of ander dan dagelijks onderhoud ter beschikking te stellen. Huurder geeft NDB bouw

op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van Huurder c.q. de gebouwen en terreinen

waar de Machine zich bevindt te betreden.

5.9 Indien een Overeenkomst is gesloten met meerdere Huurders zullen alle verplichtingen uit de

Overeenkomst aan de zijde van Huurders hoofdelijk zijn.

5.10 Huurder is verplicht NDB bouw in staat te stellen op de Machine (licht-)reclame,

aanduidingen of anderszins aan te brengen. Huurder is eerst gerechtigd voor de duur van de

Overeenkomst op de Machine (licht-)reclame, aanduidingen of anderszins aan te brengen na uitdrukkelijke

toestemming daartoe van NDB bouw eventuele daarvoor verschuldigde

reclamegelden zijn voor rekening van Huurder.

5.11 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst komen verschuldigde precariogelden voor rekening

van Huurder.

Artikel 6. Einde Overeenkomst

6.1 Huurder dient de Machine uiterlijk één werkdag voor het einde van de Overeenkomst of zo veel eerder

als Huurder de Machine wenst terug te geven, af te melden bij NDB bouw tenzij

anders overeengekomen. Indien Huurder de Machine afmeldt op de dag waarop de Machine wordt

opgehaald of teruggebracht, heeft NDB bouw het recht op een dag extra huur

in rekening te brengen. De Overeenkomst eindigt eerst op het moment dat NDB bouw

de Machine heeft opgehaald of Huurder de Machine op de vestiging van NDB bouw

heeft teruggebracht en deze aan NDB bouw heeft overgedragen.

6.2 Huurder zal de locatie waar NDB bouw de Machine dient op te halen duidelijk

omschreven aangeven en de Machine transportklaar gereed houden. Huurder is verplicht te

zorgen voor een goede toegankelijkheid van deze lokatie voor het betreffende transportmiddel.

Indien de lokatie niet goede bereikbaar is en de Machine als gevolg daarvan niet kan worden

opgehaald, heeft NDB bouw het recht deze rit en de gederfde huur in rekening

te brengen bij Huurder.

6.3 Huurder zal de Machine schoon, voorzien van opgeladen accu en/of een volle

brandstoftank teruggeven. Bij het einde van de Overeenkomst vindt een controle plaats en wordt door

NDB bouw een controlerapport opgemaakt waarvan Huurder, bij afwijkingen ten

opzichte van de staat van de Machine bij aflevering, een exemplaar ontvangt. Indien Huurder deze

verplichtingen niet nakomt of de Machine anderszins niet in orde is, komen de extra kosten die NDB bouw

moet maken voor rekening van Huurder.

6.4 Indien het voor NDB bouw niet mogelijk is de Machine direct op te halen, dient

Huurder ervoor te zorgen dat de Machine gedurende een redelijke termijn op de afhaallokatie kan

blijven staan. Eventuele kosten die hiermee verband houden, komen voor rekening van Huurder. Een en

ander is niet van invloed op de huursom.

Artikel 7. Verplichtingen NDB bouw

7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 garandeert NDB bouw jegens

Huurder de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door NDB bouw verhuurde

Machine. Indien NDB bouw de Machine bij een derde heeft ingehuurd, gaat deze

garantie nimmer verder dan de garantieverplichting van deze derde jegens NDB bouw

en het verhaal dat deze derde biedt.

7.2 Desgewenst geeft NDB bouw Huurder advies over de te huren Machine. Alle

door NDB bouw aan Huurder verstrekte adviezen worden naar beste kunnen

verstrekt en uitgevoerd. NDB bouw is niet aansprakelijk voor de gevolgen van

verstrekte adviezen.

7.3 Indien Huurder NDB bouw op de hoogte stelt van een geconstateerd defect of

schade aan de Machine, zal NDB bouw het defect of de schade terstond in behandeling

nemen. Indien reparatie niet binnen 24 uur kan worden uitgevoerd (zater-, zon- en feestdagen

niet meegerekend), zal NDB bouw een zoveel mogelijk gelijkwaardige vervangende

Machine ter beschikking stellen. Deze regeling geldt niet in geval van

onzorgvuldig of onkundig gebruik, opzet en/of nalatigheid van Huurder. Artikel 3.2 is van toepassing.

Artikel 8. Ontbinding

8.1 NDB bouw heeft het recht, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is

vereist, de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan Huurder te ontbinden in geval

van

a. niet behoorlijke nakoming door Huurder van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst

b. aanvraag van faillissement of surseánce van betaling van Huurder

c. beslag op de Machine door derden

d. omstandigheden bij Huurder, welke een aanmerkelijke verzwaring van het risico van NDB bouw

met zich brengen en/of de normale afwikkeling van de Overeenkomst kunnen

belemmeren.

e. gezien omstandigheden door NDB bouw niet voldaan kan worden aan het

overeengekomen

8.2 In geval sprake is van overmacht heeft NDB bouw het recht de Overeenkomst

zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering ervan op

te schorten, zonder dat NDB bouw verplicht zal zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 9. Betaling

Facturering van de huursom door NDB bouw aan Huurder geschiedt naar keuze

van NDB bouw per week of per maand. Alle betalingen die krachtens deze AV aan

NDB bouw dienen te worden gedaan, moeten binnen 21 dagen na factuurdatum

zonder enige verrekening uit welke hoofde ook, geschieden door bijschrijving in de valuta waarin is

gefactureerd op het rekeningnummer dat is vermeld op de factuur.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en Verzekering

10.1 NDB bouw is, behoudens voor zover de wet dwingendrechtelijk de verplichting

tot schadevergoeding bij NDB bouw legt en behoudens die gevallen waarin

sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van NDB bouw, niet aansprakelijk

voor:

a. schade als gevolg van vertraagde aflevering en/of de verhuur van een ondeugdelijke Machine, dan

wel andere handelingen.

b. schade veroorzaakt door opzet, schuld of nalatigheid van degenen van wie zij zich bij de uitvoering van

de overeenkomst bedient, in wiens dienst dezen ook staan.

c. schade veroorzaakt door de door NDB bouw gebruikte hulp- en vervoermiddelen.

In die gevallen waarin NDB bouw afgesloten verzekering aanspraak geeft, dan wel

tot het bedrag waarvoor NDB bouw redelijkerwijs, vanwege de binnen de branche

geldende normen, verzekerd had behoren te zijn.

10.2 Gedurende de periode dat de Machine zich in de macht van Huurder bevindt, is Huurder jegens

NDB bouw aansprakelijk voor alle schade aan de Machine, ongeacht of deze

schade door enige verzekering wordt vergoed. Onder schade dient tevens te worden verstaan vermissing,

verduistering, vervreemding, diefstal en totaal verlies.

10.3 Huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door of door het gebruik van de Machine

gedurende de periode dat de Machine zich in de macht van Huurder bevindt, ongeacht of deze schade

door enige verzekering wordt vergoed.

10.4 Huurder vrijwaart NDB bouw voor de looptijd van de Overeenkomst tegen

alle aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdend met of met het gebruik van de

Machine.

10.5 Gedurende de periode dat de Machine zich in handen van Huurder bevindt, is Huurder verplicht

ten behoeve van de Machine een cascoverzekering af te sluiten, zulks op basis van de aanschafwaarde

van de Machine en casco uitgebreid, met NDB bouw als medeverzekerde.

10.6 Op verzoek van Huurder verzorgt NDB bouw de

cascoverzekering conform polisvoorwaarden die bij NDB bouw ter inzage liggen;

in dat geval wordt de door Huurder verschuldigde premie plus kosten tegelijk met de huursom aan

Huurder gefactureerd.

10.7 De verzekering uit hoofde van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.)

wordt verzorgd door NDB bouw .

De voorwaarden van deze verzekering liggen ter inzage bij NDB bouw De premie

die NDB bouw voor de Machine gehouden is te betalen uit hoofde van de W.A.M.

is verwerkt in de huurprijs.

10.8 Voor elke gebeurtenis die gedekt wordt door een van bovengenoemde verzekeringen is Huurder

aan NDB bouw een bedrag aan eigen risico verschuldigd. De hoogte van het eigen

risico is vastgesteld in het verzekeringsoverzicht dat bij NDB bouw ter inzage ligt.

10.9 Indien de Machine verloren gaat of beschadigd wordt, moeten de schadepenningen aan NDB bouw

 worden betaald.

Huurder is gehouden zijn verzekeraars van deze verplichting in kennis te stellen, alsmede NDB bouw

 de namen en adressen van zijn verzekeraars op te geven.

NDB bouw is gerechtigd die verzekeraars ervan op de hoogte te stellen dat verzekeringspenningen

voor de aan NDB bouw in eigendom toebehorende Machine aan NDB bouw voldaan moeten worden.

Artikel 11. Bewijs

Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met NDB bouw

gesloten Overeenkomsten voortvloeiende zijn, behoudens tegenbewijs met alle middelen,

de administratieve gegevens van NDB bouw beslissend.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten van NDB bouw

met Huurder en deze AV is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Bevoegde rechter

De bevoegde rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd geschillen die uit de tussen NDB bouw

en huurder gesloten overeenkomsten voortvloeien te berechten, tenzij NDB bouw

de voorkeur eraan geeft de bevoegde rechter van de woonplaats van huurder te kiezen

 

Mocht u nog vragen hebben , laat het ons weten

 

NDB bouw